دنيا مجازي (ام)

مكان دريافت حاوي اطلاعاتي مانند:اخبار، يادداشت‌هاي شخصي و يا مقالات علمي و خدمات ديگر

دنيا مجازي (ام)

دنيا مجازي (ام) مكان دريافت حاوي اطلاعاتي مانند:اخبار، يادداشت‌هاي شخصي و يا مقالات علمي و خدمات ديگر

آرايش ترمي و سر فصل دروس دوره دكتراي تخصصي

 

مقطع تحصيلي كد رشته نام رشته آرايش ترمي سرفصل دروس
دكتراي تخصصي 20818 حقوق كيفري و جرم شناسي   PDF
دكتراي تخصصي 20807 حقوق خصوصي   PDF
دكتراي تخصصي 50206 ترويج و آموزش كشاورزي   PDF
دكتراي تخصصي 50207 اصلاح نباتات   PDF
دكتراي تخصصي 50208 زراعت   PDF
دكتراي تخصصي 50220 علوم باغباني- گياهان دارويي، ادويه اي و نوشابه اي   PDF
دكتراي تخصصي 20101 زبان و ادبيات فارسي ورودي 96 PDF PDF
دكتراي تخصصي 20101 زبان و ادبيات فارسي PDF PDF
دكتراي تخصصي 20407 الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي   PDF
دكتراي تخصصي 20701 روانشناسي باليني   PDF
دكتراي تخصصي 20702 روانشناسي تربيتي   PDF
دكتراي تخصصي 20705 روانشناسي عمومي   PDF
دكتراي تخصصي 21216 مديريت دولتي - مديريت منابع انساني   PDF
دكتراي تخصصي 21247 مديريت بازرگاني- مديريت بازاريابي PDF PDF
دكتراي تخصصي 21301 حسابداري   PDF
دكتراي تخصصي 30113 رياضي - آناليز   PDF
دكتراي تخصصي 40101 مهندسي برق- الكترونيك   PDF
دكتراي تخصصي 41002 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار   PDF
دكتراي تخصصي 60206 معماري   PDF

آرايش ترمي و سر فصل دروس دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

مقطع تحصيلي كد رشته نام رشته آرايش ترمي سرفصل دروس
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20101 زبان و ادبيات فارسي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20108 زبان و ادبيات فارسي - ادبيات تطبيقي (فارسي - عربي)   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20407 الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20450 فقه و حقوق خصوصي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20611 روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20703 روانشناسي شخصيت PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20701 روانشناسي باليني 94 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20701 روانشناسي باليني 95 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20701 روانشناسي باليني 96 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20702 روانشناسي تربيتي 94 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20702 روانشناسي تربيتي 95 PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20805 حقوق جزا و جرم شناسي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21254 مديريت بازرگاني - بازاريابي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21254 مديريت بازرگاني - بازاريابي (ورودي 95 به بعد) PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21293 آموزش و بهسازي منابع انساني PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21301 حسابداري PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30106 رياضي كاربردي- تحقيق در عمليات PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30115 رياضي كاربردي- آناليز عددي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30121 رياضي محض- جبر PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30122 رياضي محض- آناليز PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30124 رياضي محض- هندسه - توپولوژي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30803 آمار رياضي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40123 مهندسي برق- قدرت PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40151 مهندسي برق- كنترل PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 401002 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50240 مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50350 مهندسي كشاورزي- زراعت PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50361 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50366 مهندسي كشاورزي- علوم دامي گرايش تغذيه دام PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50374 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي- توسعه كشاورزي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50375 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي- توسعه اقتصادي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50376 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي- توسعه اجتماعي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50377 مهندسي كشاورزي- توسعه روستايي- مديريت توسعه   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50414 مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي صنايع غذايي(93و مابعد) PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50414 مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي صنايع غذايي (92 و ماقبل) PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50616 مهندسي كشاورزي- شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 60202 مهندسي معماري PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20432 الهيات و معارف اسلامي- فلسفه و حكمت اسلامي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20462 مدرسي معارف اسلامي- اخلاق اسلامي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20807 حقوق خصوصي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20835 حقوق ثبت اسناد و املاك PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20838 فقه و حقوق جزا PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20840 حقوق مالي - اقتصادي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 20912 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21041 مديريت دولتي - طراحي سازمانهاي دولتي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21050 مديريت دولتي- بودجه و ماليه عمومي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21215 مديريت اجرايي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21245 مديريت مالي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21420 جامعه شناسي ورزشي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21421 مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21441 مديريت ورزشي - مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21442 مديريت ورزشي - مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21443 مديريت ورزشي - راهبردي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21446 مديريت ورزشي - مديريت رويدادهاي ورزشي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 21447 روانشناسي ورزشي PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30130 رياضي - رياضيات مالي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 30804 آمار اقتصادي و اجتماعي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40076 مهندسي برق - شبكه هاي مخابراتي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40077 مهندسي برق - مخابرات امن و رمزنگاري   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40078 مهندسي برق - مخابرات ميدان و موج   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40079 مهندسي برق - سامانه هاي برقي حمل و نقل   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40080 مهندسي برق - برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي الكتريكي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40081 مهندسي برق - سيستمهاي قدرت   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40083 مهندسي برق - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40084 مهندسي برق - مخابرات سيستم   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40111 مهندسي پزشكي - بيوالكتريك   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40196 مهندسي برق - مخابرات نوري   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40214 مهندسي شيمي - صنايع غذايي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40471 مهندسي عمران - سازه PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 70404 مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري PDF PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40669 مهندسي مكانيك - ساخت و توليد   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40672 مهندسي مكاترونيك- اتوماتيك و كنترل توليد   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40673 مهندسي مكاترونيك- طراحي ربات ها و سيستم هاي كامپيوتري   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 40674 مهندسي مكاترونيك- ارتباطات جنبي انسان-ماشين-كامپيوتر   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 41024 مهندسي فناوري اطلاعات - تجارت الكترونيكي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 41044 مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيكز   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 50418 علوم و مهندسي صنايع غذايي- زيست فناوري مواد غذايي   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 60115 پژوهش هنر   PDF
كارشناسي ارشد ناپيوسته 60228 مديريت پروژه و ساخت   PDF

آرايش ترمي و سر فصل دروس دوره كارشناسي پيوسته

مقطع تحصيلي كد رشته نام رشته آرايش ترمي سرفصل دروس
كارشناسي پيوسته 10401 پرستاري(92و ماقبل) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 10402 پرستاري (93و مابعد)   PDF
كارشناسي پيوسته 10401 مامايي(92و مابعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 10402 مامايي (91و ماقبل)   PDF
كارشناسي پيوسته 10704 مهندسي بهداشت محيط PDF PDF
كارشناسي پيوسته 20101 زبان و ادبيات فارسي   PDF
كارشناسي پيوسته 20402 الهيات و معارف اسلامي- تاريخ و تمدن ملل اسلامي   PDF
كارشناسي پيوسته 20407 الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي   PDF
كارشناسي پيوسته 20429 علوم قرآن و حديث   PDF
كارشناسي پيوسته 20529 علوم اجتماعي- مردم شناسي PDF PDF
كارشناسي پيوسته 20629 علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني   PDF
كارشناسي پيوسته 20630 علوم تربيتي- آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني   PDF
كارشناسي پيوسته 20706 روانشناسي PDF PDF
كارشناسي پيوسته 20803 حقوق PDF PDF
كارشناسي پيوسته 21207 مديريت بازرگاني (95 و ما بعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 21207 مديريت بازرگاني (94 و ما قبل) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 21211 مديريت صنعتي PDF PDF
كارشناسي پيوسته 21301 حسابداري PDF PDF
كارشناسي پيوسته 30123 رياضيات و كاربردها   PDF
كارشناسي پيوسته 30303 شيمي- كاربردي   PDF
كارشناسي پيوسته 40119 مهندسي برق PDF PDF
كارشناسي پيوسته 40201 مهندسي شيمي   PDF
كارشناسي پيوسته 40401 مهندسي عمران (90و مابعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 40401 مهندسي عمران (89 و ماقبل) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 40675 مهندسي مكانيك PDF PDF
كارشناسي پيوسته 40826 مهندسي نساجي- فناوري نساجي   PDF
كارشناسي پيوسته 41002 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار (93و مابعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 50102 مهندسي كشاورزي- علوم دامي   PDF
كارشناسي پيوسته 50240 مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي PDF PDF
كارشناسي پيوسته 50246 مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات PDF PDF
كارشناسي پيوسته 50422 علوم و مهندسي صنايع غذايي(93و مابعد) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 50422 علوم و مهندسي صنايع غذايي(92 و ماقبل) PDF PDF
كارشناسي پيوسته 60119 باستان شناسي   PDF
كارشناسي پيوسته 60124 فرش   PDF
كارشناسي پيوسته 60142 مرمت بناهاي تاريخي   PDF
كارشناسي پيوسته 60145 طراحي پارچه   PDF
كارشناسي پيوسته 60202 مهندسي معماري PDF PDF
كارشناسي پيوسته 60205 مهندسي شهرسازي   PDF
كارشناسي پيوسته 60220 معماري داخلي PDF PDF

آرايش ترمي و سر فصل دروس دوره كارشناسي ناپيوسته

مقطع تحصيلي كد رشته نام رشته آرايش ترمي سرفصل دروس
كارشناسي ناپيوسته 20104 تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي   PDF
كارشناسي ناپيوسته 20422 آموزش ديني و عربي   PDF
كارشناسي ناپيوسته 20627 آموزش و پرورش ابتدايي PDF PDF
كارشناسي ناپيوسته 21307 علمي كاربردي حسابداري درسي
برچسب‌ها: ،


تاريخ : ۲۳ دى ۱۳۹۶ | ۰۶:۵۴:۱۴ | نویسنده : mortza | نظرات (0)
[ ]
<<         مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By M a h S k i n:.